STRUKTURAL

Nama :
Dr. F. Irwan Widjaja, MAIE., M.Mis.

Jabatan Struktural :
Ketua STT REAL

Nama :
Dr. Otniel O. Harefa, M.Pd.K., M.Th
.

Jabatan Struktural :
WAKET I STT REAL

Nama :
Dewi Lidya Sidabutar, M.Pd.K

Jabatan Struktural :
WAKET II STT REAL

Nama :
Ardianto Lahagu, M.Pd.K

Jabatan Struktural :
WAKET III STT REAL

Nama :
Dr. Vicky B. G. D. Paat, M.Th.

Jabatan Struktural :
DIR. PASCASARJANA

Nama :
Haposan Simanjuntak, M.Pd.K.

Jabatan Struktural :
Ka. PRODI PAK

Nama :
Dr. Timotius M. T. Togatorop, M.Th

Jabatan Struktural :
Ka. PRODI Teologi

Nama :
Fredy Simanjuntak, M.Th.

Jabatan Struktural :
Ka. PRODI Musik Gereja